เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

209

          เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำหนังสือ “เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน: ร่วมด้วยช่วยกันดูแล” เพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย โดยภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้านด้วยหนังสือของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ นี้ ได้จัดทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 โคยการจัดทำล่าสุดนี้เป็นการพัฒนาเนื้อหา ข้อมูลการส่งต่อบริการ และองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและนานาประเทศ จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 7

          ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จะเอื้ออำนวยต่อการทำงานเพื่อแก้ไขและดูแลช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here