คู่มือสำหรับกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรม เปิดห้องเรียนพ่อแม่คุยกับลูกยุคนี้

0
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation-P2H) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 ก่อนหน้านี้ดำเนินงานในนามองค์การแพธ (ประเทศไทย) มาตั้งแต่ปี 2528 โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐอาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชนพัฒนาความรู้...

เทคนิคคุยกับลูกเรื่องเพศ ฉบับเข้าใจลูก

0
"เรื่องเพศ" ทำไมต้องคุย?เด็กยุคนี้มีความเสี่ยงเรื่องเพศมากกว่าเดิม เด็กยิ่งเสี่ยง ผู้ใหญ่ยิ่งต้องดูแล แต่วิธีเลี้ยงลูกที่เคยใช้กันมาไม่ได้ผล เราเลยต้องเลือกวิธีใหม่ ที่เหมาะกับลูกยุคใหม่ในโลกยุคใหม่ "โลกเปลี่ยนแปลง ลูกเปลี่ยนไป"โลกและเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ความคิด ค่านิยม และการกระทำของเด็กยุคใหม่แตกต่างจากเด็กสมัยก่อน ความเชื่อและคำสอนยุคเก่าเอง บางครั้งก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ หนึ่งในเรื่องที่แตกต่างแน่ๆ ของยุคนี้ คือ มีสื่อออนไลน์ ที่เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่ยังเล้ก และบางครั้งอาจรู้ไม่เท่าทัน

ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

0
เคยมีการสำรวจความเห็นวัยรุ่นไทยว่าคิดอย่างไรกับพ่อแม่ พบว่าแม้กว่าร้อยละ ๙๐ ยืนยันว่า“แม่” คือบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ก็ยอมรับว่าตนเองมีความลับกับแม่เรื่องความรัก และเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศมากที่สุด ดังนั้น วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่จึงไม่กล้าสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งที่พ่อแม่คือคนที่วัยรุ่นอยากพูดคุย ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในเรื่องความรัก เรื่องแฟนมากที่สุด อาจเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจกับพฤติกรรมของตน กลัวถูกดุด่าว่ากล่าว หรือไม่ชอบให้นำพฤติกรรมของตนไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น หรือกระทั่งเปรียบเทียบกับสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ตาม ความเชื่อของพ่อแม่ในเรื่องเพศถูกถ่ายทอดมาจากการสั่งสอนอบรมในครอบครัวซึ่งมักไม่เปลี่ยนแปลง แต่ขณะเดียวกัน การแสดงออกของคนเราส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งอย่างหลังนี้มักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี การสื่อสารของโลก จึงทำให้เกิดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่น ปัจจุบัน มีวัยรุ่นไทยอายุ ๑๕-๑๙...

ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

0
เคยมีการสำรวจความเห็นวัยรุ่นไทยว่าคิดอย่างไรกับพ่อแม่ พบว่าแม้กว่าร้อยละ ๙๐ ยืนยันว่า "แม่" คือบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ก็ยอมรับว่าตนเองมีความลับกับแม่เรื่องความรัก และเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศมากที่สุด ดังนั้น วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่จึงไม่กล้าสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งที่พ่อแม่คือคนที่วัยรุ่นอยากพูดคุย ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในเรื่องความรัก เรื่องแฟนมากที่สุด อาจเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจกับพฤติกรรมของตน กลัวถูกดุด่าว่ากล่าวหรือไม่ชอบให้นำพฤติกรรมของตนไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น หรือกระทั่งเปรียบเทียบกับสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ตาม ในต่างประเทศ มีการศึกษพบว่าบทบาทของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ของลูกวัยรุ่นอย่างมาก โดยจากรายงานที่ดีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๑ เมื่อถูกถามว่า ใครคือคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดหากตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ ครึ่งหนึ่งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบว่า "พ่อแม่"...

คู่มือการจัดกิจกรรม  การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกหลาน  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน  (ฉบับภาษาอังกฤษ)

0
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ก่อนหน้านี้ดำเนินงานในนามองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรชุมชน ในการพัฒนาความรู้...

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

0
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับสถานศีกษาหรือ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ...

คู่มือการจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน

0
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ก่อนหน้านี้ดำเนินงานในนามองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรชุมชน ในการพัฒนาความรู้...

ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย

0
เคยมีการสำรวจความเห็นวัยรุ่นไทยว่าคิดอย่างไรกับพ่อแม่ พบว่าแม้กว่าร้อยละ ๙๐ ยืนยันว่า "แม่" คือบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ก็ยอมรับว่าตนเองมีความลับกับแม่เรื่องความรัก และเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศมากที่สุด ดังนั้น วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่จึงไม่กล้าสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งที่พ่อแม่คือคนที่วัยรุ่นอยากพูดคุย ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในเรื่องความรัก เรื่องแฟนมากที่สุด อาจเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจกับพฤติกรรมของตน กลัวถูกดุด่าว่ากล่าวหรือไม่ชอบให้นำพฤติกรรมของตนไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น หรือกระทั่งเปรียบเทียบกับสมัยที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ตาม ในต่างประเทศ มีการศึกษพบว่าบทบาทของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ของลูกวัยรุ่นอย่างมาก โดยจากรายงานที่ดีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๑ เมื่อถูกถามว่า ใครคือคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดหากตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ ครึ่งหนึ่งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบว่า "พ่อแม่"...