เมื่อท้องไม่พร้อม ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือก?

161

เพราะว่าผู้หญิงเป็นเจ้าของร่างกาย จึงมีสิทธิโดยชอบธรรมต่อร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การบังคับให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์โดยฝืนความต้องการถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2491

แนวความคิดนี้เริ่มพัฒนามาพร้อม ๆ กับแนวคิดเรื่องสุขภาพมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคม การขู่เข็ญบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการไม่ให้โอกาสเข้าถึงบริการทางแพทย์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีผลกระทบทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจึงควรเข้ารับการปรึกษาทางเลือก เพื่อตัดสินใจทางออกที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชีวิตของตนเอง-ที่ไม่ใช่ของผู้อื่น และไม่ใช่ของสังคม

“เมื่อพบว่าตัวเองท้องไม่พร้อม เราอาจตกใจ ไม่กล้าบอกใคร กลัวการตำหนิ กลัวการประนาม จริงๆ แล้วสังคมและใครๆ อาจไม่เข้าใจปัญหาของเราอย่างถ่องแท้… เราอาจทุกข์ได้เพราะเรามีหัวใจ และมีความรู้สึก.. แต่.. อย่าจมอยู่กับความทุกข์นั้นนานเกินไป ทุกปัญหามีทางออก ก็เพราะว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายของเราเอง เราจึงมีสิทธิตัดสินใจทางเลือกด้วยตัวของเราเอง..”

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here