บันทึกประสบการณ์อาสาสมัคร โครงการ คุยเปิดใจ รักปลอดภัย

108

คุยเปิดใจ รักปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์สาธารณะภายใต้โครงการป้องกันเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนในชุมชน (ส่วนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๔๘) สนับสนุนโดยกองทุนโลกเพื่อแก้ปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) ซึ่งดำเนินการโดยองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ร่วมกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพูดคุยเรื่องเพศระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนอย่างเปิดใจ ให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาที่ถูกต้อง รอบด้านเพื่อการมีชีวิตทางเพศอย่างรับผิดชอบ ปลอดภัย โดยนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

นอกจากใช้วิทยุ โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์เป็นสื่อเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว ทางโครงการฯ ยังได้เปิดศูนย์บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) โดยใช้หมายเลข ๐-๒๒๖๘-๘๒๐๐ เพื่อให้ผู้สนใจโทรศัพท์แจ้งขอรับคู่มือการสื่อสารเรื่องเพศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการ มีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เตือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ โดยผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ของศูนย์บริการ มาจากอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้นกว่าร้อยคน ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานประจำ และเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังเรียน อาสาสมัครเหล่านี้ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน และตั้งใจยิ่ง ในการให้บริการปรึกษาแก่ผู้ที่โทรแม้จะเป็นภารกิจเพิ่มมาจากงานประจำ ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไร

ระหว่างสามเดือนที่ศูนย์บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ได้เปิดดำเนินการ มีผู้ใช้บริการทั้งหมดกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยรุ่น และเกือบสามพันคนก็เป็นวัยรุ่นโทรมาเองเพื่อขอคำปรึกษา ปัญหาของผู้ที่โทรมายังศูนย์บริการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมโดยเฉพาะความสนใจต่อเรื่องเพศของเยาวชนในบ้านที่เริ่มโตขึ้น และพ่อแม่ ผู้ปกครองรู้สึกลำบากใจในการสื่อสาร ด้วยสาเหตุว่า “ไม่รู้จะพูดอย่างไร” แต่หลังจากได้รับคำปรึกษา หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการแนะนำของศูนย์บริการฯ ทำให้หลายครอบครัวหันหน้าเข้าหากัน และเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีระหว่างความสัมพันธ์ผู้ปกครองและบุตรหลาน อันเป็นเป้าหมายของโครงการฯ ที่อยากเห็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ในการพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจกับเยาวชนในครอบครัว เกิดบรรยากาศการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคนต่างวัย เพื่อให้ลูกหลานเติบโตพร้อมกับความเข้าใจ และรับผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตทางเพศอย่างปลอดภัย และมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here