การจัดการความเครียด

0
โดยคุณหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

0
เอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิแพธทูเฮลท์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครื่อข่าย ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกัน และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องจนจบการศึกษา รวมทั้งช่วยส่งต่อนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ดังนั้น ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องตรงกัน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการคิดเชิงบวกจึงจะสามารถป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ติดตาม และร่วมคิดร่วมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวคิด การจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุตต่อนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม และใช้เป็นฐานความคิดให้ผู้บริหาร ครู...

100 คำถามเรื่องเพศล้วนๆ

0
เพศศึกษา เป็นการศึกษาและการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ความเป็นเพศ" ไม่ใช่ "การมีเพศสัมพันธ์" ที่ทุกคนในสังคมจะต้องรับรู้ ว่าเรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติ ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกาย และระบบการเจริญพันธุ์ทั้งชาย และหญิง ที่สัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย "100 Questions & Answers เรื่องเพศล้วน ๆ" จัดทำขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไวต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ ได้รู้เท่าทัน สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาต่าง...

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ชาย-หญิง

0
แหล่งอ้างอิง: สำนักโภชนการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ชีวิตมีทางเลือก ร้อยแปดพันเก้าวิธีเพื่อหาทางออก

0
หนังสือเล่มนี้ ส่งเสริมทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมทุกคนที่อาจไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกัน โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้นแบบไม่ตีตราและหวังว่าทางเลือกนั้น จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

0
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ "เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล" ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย คู่มือยังมีรายนามหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้านด้วย หนังสือของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ นี้ ได้จัดทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 และครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ซึ่งการจัดทำแต่ละครั้งได้จัดทำข้อมูลการส่งต่อบริการให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและนานาประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จะเอื้ออำนวยต่อการทำงานเพื่อแก้ไขและดูแลช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป

คู่มือนักจัดรายการวิทยุเรื่อง ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน(รัก)ปลอดภัย

0
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศมากว่าสองทศวรรษ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยริ่มเผชิญกับปัญหาเรื่องเอดส์อย่างรุนแรงตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา โดยเดิมคือ องค์การแพธ (PATH) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสากล มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และได้ยุติการดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ทีมงานเดิมซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนาสังคม ยังยึดมั่นในภารกิจการสร้างสุขภาวะแก่ ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม จึงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในไทยเมื่อสองปีที่ผ่านมา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของเยาวชน เพราะเราพบว่ากลุ่มประชากรวัยรุ่นเผชิญปัญหาสุขภาวะทางเพศอย่างน่าวิตก ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่ออันเกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จึงมุ่งผลักดันให้เกิดความเข้าใจในสังคมในเรื่องเพศวิถีอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และการสร้างความเข้าใจโดยลดทอนมายาคติทั้งหลายในเรื่องเพศ เพื่อสร้างความเท่าเทียม เคารพต่อความเป็นเพศอันหลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดและปฏิบัติต่อกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายกันในความสัมพันธ์ เราเชื่อว่าการบ่มเพาะให้สมาชิกของสังคมมีจริยธรรมในเรื่องเพศต้องเริ่มต้นจากครอบครัว...

ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก

0
ผู้หญิง.. เมื่อทราบว่าตัวเองท้องไม่พร้อม อาจสับสน วิตกกังวลไม่รู้จะคุยกับใคร พยายามหาทางออกให้ตนเอง และอาจไร้ทิศทาง ผู้ชาย.. เมื่อทราบว่าผู้หญิงท้อง ก็สับสนไม่แพ้กัน ไปไม่ถูกจำนวนมากเดินออกจากปัญหาเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรโดยทิ้งภาระไว้เบื้องหลัง พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู: เมื่อทราบว่าลูกสาว ลูกศิษย์ท้องก็ต้องคิดหนัก ชีวิต-อนาคต-ภาระข้างหน้า กังวลชื่อเสียง-หน้าตาของครอบครัว/โรงเรียน และหาทางออกด้วยวิธีของตัวเองโดยไม่กล้าบอกใคร ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้อง: เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายท้องไม่พร้อม ใจก็คิดอยากช่วยเหลือแนะนำ แต่ก็ไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจทางเลือก และอาจสับสนกับตัวเองหากทางเลือกคือการทำแท้ง จึงปล่อยให้ปัญหาผ่านเลยไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาและคนใกล้ตัวตลอดจนผู้ให้บริการหาทางออกในเบื้องต้นได้อย่างเข้าใจ มีทิศทางและให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิต...

ใต้เงาฮิญาป

0
3 ปีที่ผ่านไป มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้มาทำงานเรื่องเอดส์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นปัตตานี ยะลานราธิวาส สิ่งที่พบเห็นอยู่ทั่วไปคือ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เชื่อว่า เอดส์อาจจะเป็นปัญหาของจังหวัดอื่น แต่ไม่ได้เป็นปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยเหตุผลหลักที่ทำให้เข้าใจอย่างนั้นก็คือ วิถีมุสลิมที่ยึดมั่น และอีกเหตุผลที่สำคัญคือ แทบไม่พบหรือได้ยินว่ามีคนเป็นเอดส์ในชุมชนหรือถ้ามีก็น้อยมาก ซึ่งทำให้ตอกย้ำความเชื่อนี้ แต่จากข้อมูลที่ปรากฏจริง คือ มีผู้ติดเชื้อเอซไอวีจำนวนมากมารับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว และยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเจ็บป่วยและเสียชีวิต เนื่องจากเข้าถึงการรักษาที่ช้าและการรักษาตัวที่ไม่ต่อเนื่อง!!! ทั้งที่ในปัจจุบันการรักษาเอดส์ป็นเรื่องที่รักษาได้และทุกคนที่เป็นคนไทยมีสิทธิในการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ 3...